Kā pareizi jāgrāmato cash discount atlaidi par rēķina pirmstermiņa samaksu (gan atlaides devēja, gan saņēmēja grāmatvedībā)? Klients samaksā par 1% mazāk no rēķina summas, jo saskaņā ar līgumu pienākas atlaide par pirmstermiņa samaksu.