1.jautājums

Sākot ar 01.01.2016., saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 1.panta 1.daļas 15.punktu nemateriālie ieguldījumi ir tādas bezķermeniskas lietas, kas atbilst abiem šādiem kritērijiem:

  • tās ir iespējams nošķirt vai atdalīt no sabiedrības un pārdot, nodot, licencēt, iznomāt vai apmainīt (individuāli vai kopā ar citu saistību vai aktīvu) vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības ir nododamas vai nošķiramas no sabiedrības vai no citām tiesībām un pienākumiem;
  • tās sabiedrība paredz izmantot ilgāk par 1 gadu un sagaida, ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi.

Vai tas nozīmē, ka visas datorprogrammas un to licences, kā arī visi maksājumi (piemēram, par grāmatvedības programmas iegādi) ir jānoraksta izmaksās uzreiz pēc to iegādes, jo uzņēmums iegādātās datorprogrammas un licences tālāk pārdot, iznomāt, nodot vai apmainīt nedrīkst?

2.jautājums

Šī gada novembrī uzņēmums iegādājās piekļuves tiesības programmas "AUTODATA CDA-3" datubāzei saimnieciskās darbības vajadzībām (programma ir lejupielādēta datorā) par 570 EUR (bez PVN). Piekļuves tiesības ir uz 1 gadu. Kā grāmatot šādu darījumu? Vai šī summa uzreiz jānoraksta izmaksās? Vai arī jāgrāmato nemateriālo ieguldījumu kontā 1120 "Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības, datoru programmas"? Ja grāmato kā nemateriālo ieguldījumu, vai jāgatavo Nemateriālo ieguldījumu uzskaites karte un jāaprēķina nolietojums par šo 1 gadu?