Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 128.punktā noteikts, ka krājumu sastāvā iekļauto dzīvnieku uzskaites vērtību bilances datumā koriģē, lai dzīvnieki būtu novērtēti zemākajā no vērtībām, salīdzinot to iegādes izmaksas, ražošanas pašizmaksu un tirgus cenu vai neto pārdošanas vērtību (zemākā tirgus cena, no kuras atskaitītas aplēstās transportēšanas izmaksas uz tirdzniecības vietu, aplēstie maksājumi vērtētājiem, starpniekiem u.c. tamlīdzīgas ar pārdošanu saistītās izmaksas). Kur iespējams iegūt datus par zemāko tirgus cenu? Gan govkopībā, gan cūkkopība ir dažādas lopu grupas – teļi, piena sivēni, teles izaudzēšanai, vaislas jauncūkas, lopi nobarošanai, govis, sivēnmātes utt. Vai visam šīm lopu grupām jāpiemēro vienāda zemākā tirgus cena? Ja nē, tad kur uzzināt dažādās tirgus cenas?