Sabiedrībai (nenodarbojas ar lauksaimniecību) ir piešķirts Attīstības finanšu institūcijas Altum (Altum) aizdevums. Katru mēnesi tiek saņemts rēķins par aizdevuma procentiem un piešķirto procentu likmes subsīdiju, kas ir 70% apmērā no aprēķināto procentu summas. Kā grāmatot rēķinos uzrādīto procentu un subsīdiju summu? Vai samaksātos procentus var samazināt par piešķirtajām subsīdijām? Vai tomēr tie jāuzskaita atsevišķi un peļņas vai zaudējumu (PZA) aprēķinā jāuzrāda atsevišķi posteņos ''Procentu maksājumi'' un ''Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi''? Vai ir kādi speciāli noteikumi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanai?