Pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījums ietver aktīva pārdošanu un šā paša aktīva saņemšanu atpakaļnomā. Iznomātājs iegādājas uzņēmumam (turpmākajam nomniekam) piederošu aktīvu un veic samaksu uzņēmumam par šī aktīva iegādi. Turpmāk uzņēmuma piederošais aktīvs pieder iznomātājam, bet uzņēmums šo aktīvu turpina lietot un izpērk pakāpeniski nomas perioda laikā. Grāmatvedības metode pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījumam ir atkarīga no noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, kas var veidot vai nu finanšu nomu, vai operatīvo nomu.