Kā veikt grāmatvedībā esošo nodokļu atlikumu salīdzināšanu ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) pieejamo nodokļu atlikumu? Apskatām iespējamos risinājumus nodokļu salīdzināšanai.

Uzņēmumi var sākt procesu optimizāciju, izmantojot kādu no jau brīvi pieejamiem tehniskajiem risinājumiem (“Excel” vai “Power Query”), taču šoreiz par VID EDS piedāvātajiem sadaļu un pārskatu risinājumiem, lai veicinātu izpratni par to funkcionalitāti.

Vienotais nodokļu konts

Lai samazinātu administratīvo slogu, no 2021.gada VID administrētajiem nodokļu maksājumiem ieviests vienots risinājums visu VID administrēto nodokļu maksājumu samaksai – vienotais nodokļu konts, kas aizstāj visus līdzšinējos nodokļu kontus.

Vienotajā nodokļu kontā iemaksātās nodokļu iemaksas tiek sadalītas nodokļu saistību segšanai pa nodokļu veidiem, ievērojot FIFO jeb pirmais iekšā – pirmais ārā principu. Proti, jaunā nodokļu samaksa tiek attiecināta sākotnēji uz vecākām nodokļu saistībām un tikai tad uz jaunākajām neatkarīgi no tā, kāds maksājuma mērķis norādīts maksājumu uzdevumā (ar Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” noteiktajiem izņēmumiem).

Gadījumā, ja ievērojami kavēta kādas deklarācijas iesniegšana vai precizēta iepriekšējo periodu deklarācija, radot papildu nodokļu saistības iepriekšējos periodos, iepriekš attiecinātās iemaksas netiek automātiski pārrēķinātas (iepriekš piesaistītām iemaksām netiek mainīta nodokļa saistība, kurai maksājums tika piesaistīts). Tādējādi papildu nodokļu saistības tiek sasaistītas ar neattiecināto maksājumu kavētās vai precizētās deklarācijas iesniegšanas brīdī (ievērojot MK noteikumos Nr.661 paredzēto).