Noslēdzot nomas līgumu, iznomātājs nomniekam par maksu uz noteiktu laika periodu piešķir tiesības izmantot aktīvu. Kā iznomāto aktīvu uzrādīt grāmatvedībā? Vai tam ir jāaprēķina nolietojums, un kā piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN)?

Nomas objekts

Nomas objekts ir īpašums – lietas, kuras nav paredzētas patēriņam, proti, lietas, kuras lietošanas procesā nezaudē savas naturālās īpašības. Šī iemesla dēļ nomas objekts nevar būt naudas līdzekļi, izejvielas, materiāli. Nomas objekts var būt:

  • zemesgabali;
  • ēkas, būves, dzīvojamās un nedzīvojamās telpas;
  • uzņēmumi un citi īpašumu kompleksi;
  • iekārtas;
  • transportlīdzekļi;
  • inventārs, instrumenti, ierīces un
  • citas lietas, kuras nav paredzētas patēriņam.

Iznomātājam ir pienākums nodot nomniekam īpašumu tādā stāvoklī, kas atbilst nomas līguma noteikumiem un īpašuma uzdevumam. Īpašumu nodod nomniekam kopā ar visiem tā piederumiem, kā arī nepieciešamajiem dokumentiem (piemēram, tehniskās pases, telpu plāni), ja līgumā nav noteikts citādi.