Jaunākajās izmaiņās likumā "Par grāmatvedību" paredzēta administratīvās atbildības noteikšana grāmatvedības jomā. Plānots, ka līdz ar to uzņēmumos labāk tiks ievērotas un izpildītas grāmatvedības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Bet kā tas viss notiks "dzīvē"?

Pašlaik Latvijā administratīvo pārkāpumu procesuālās un materiālās tiesību normas noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kura 155.1, 155.2 un 166.6pantā ir paredzētas arī administratīvās pārkāpumu normas grāmatvedības jomā.

Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcijas ieviešanai ir izstrādāts likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" (APPL), kurā turpmāk noteiks administratīvo pārkāpumu procesuālās normas. Savukārt atbildīgajām ministrijām (institūcijām) jāizstrādā grozījumi nozares likumos vai jauni likumprojekti, kuros iekļaujami attiecīgās nozares administratīvo pārkāpumu sastāvi, kā arī jānosaka kompetentā institūcija, kas veiks sodu piemērošanu. Jānorāda, ka līdz ar APPL un grozījumu nozares likumos, ar kuriem noteiks attiecīgās nozares administratīvo pārkāpumu sastāvus un kompetenci sodu piemērošanā, spēkā stāšanās brīdi LAPK zaudēs spēku.