Iepriekšējos žurnāla “iFinanses” rakstos izskatījām peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņus. Līdz pārskata perioda peļņas vai zaudējumu noteikšanai atlikuši vēl daži ieņēmumu un izdevumu posteņi.