Jaunais gads grāmatvežiem (arī uzņēmumu īpašniekiem) nesīs ne vienu vien pārsteigumu, jo, noslēdzot 2017.gadu, jāpiemērojas principiāli atšķirīgai sistēmai ne vien nodokļu samaksas, bet arī izmaksu klasifikācijas ziņā – piemēram, par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izmaksām, kas regulētas jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.pantā. Lai gan atsevišķās nozarēs iespējamas samērā būtiskas atšķirības, piedāvājam kopsavilkuma tabulu par personāla un reprezentācijas izmaksām un aicinām "iFinanses" lasītājus nākotnē to papildināt un par to diskutēt!

Izmaksu korekcijas un uzskaite

Viens no svarīgākajiem nodokļa bāzi veidojošajiem objektiem no 2018.gada ir nosacīti sadalītā peļņa, kas cita starpā ietver ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, kuri savukārt ietver jaunu posteni – reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi virs 5% no uzņēmuma iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par ko budžetā samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Atbilstoši jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam (UIN likums) šīs izmaksas grāmatvedībā jāuzskaita atsevišķi.

Par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) jāmaksā katru mēnesi, kurā šie izdevumi iegrāmatoti[1]. Savukārt par reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem UIN jāsāk maksāt taksācijas periodā, kurā tie pārsniedz 5% robežu.