Mātes sabiedrība “A” izveido nemateriālo aktīvu (datorprogrammu) un pārdod to meitas sabiedrībai “B”. Datorprogrammas cenu veido pašizmaksa (sabiedrības “A” programmētāju darba izmaksas) un uzcenojums 5% apmērā. Kā šo darījumu norādīt konsolidētajā finanšu pārskatā (bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā)?