Saskaņā ar Darba likumu (DL) darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Darbiniekam par darba gadu pienākas ne mazāk kā 4 kalendārās nedēļas ilgs atvaļinājums (28 kalendārās dienas). Vai, izmaksājot atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, tā jāaprēķina par atvaļinājuma dienām, nosakot tās kā veselu skaitli, vai jāņem vērā 2 cipari aiz komata? Vai šo kārtību var noteikt uzņēmuma iekšējā kārtībā un aprēķinu vajadzībām paredzēt atvaļinājuma dienu noapaļošanu līdz veselam skaitlim?