Vai obligāti jāveido uzkrājumi nedrošiem parādiem? Kurā likumā tas noteikts? Pamatojoties uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 9. panta 1. daļu, ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj debitoru parādu summu, kura izveidota kā uzkrājums nedrošiem parādiem un iekļauta kā izmaksa peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA), un 36 mēnešu laikā no uzkrājumu izveidošanas dienas parāds nav atgūts. Uzņēmumā no 2018. gada uzkrājumi netiek veidoti un netiek iekļautas izmaksas PZA, jo domāja, ka parāds tiks samaksāts.