Nomnieks uzteica telpu nomas līgumu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem nomnieks, uzsākot telpu nomu, iemaksāja drošības naudu divu mēnešu īres maksas apmērā – 2402 eiro. Sagatavojot telpu pieņemšanas – nodošanas aktu, tika konstatēts, ka telpu iznomātājam jāremontē ēkas fasāde, uz kuras atradās nomnieka izkārtne. Ar nomnieku panākta vienošanās, ka šo darbu izmaksas 501 eiro apmērā tiks segtas no drošības naudas. Kā noformēt dokumentus, ja nomniekam tiks atmaksāta tikai daļa no drošības naudas? Kādi grāmatojumi būtu veicami?