Ministru kabineta noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi“ 41.1.3.apakšpunktā noteikts, ka darbiniekam atlīdzināmi izdevumi par braukšanas maksu sabiedriskajos transportlīdzekļos, kā arī taksometros, ja to izmantošana ir bijusi pamatota, savukārt 41.8.apakšpunktā ir piebilde, ka minētos izdevumus drīkst atlīdzināt tikai 30% apmērā no valstī noteiktās dienas naudas. Vai tādā gadījumā atbilstoši noteikumiem par darba braucienu Latvijas teritorijā sabiedriskā transporta izdevumi var tikt atlīdzināti tikai 1,80 eiro (30% no 6 eiro) apmērā, bet pārsniegums jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par to jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? Ja darba brauciens ilgst divas dienas, atlīdzināmā summa nedrīkst pārsniegt 3,60 eiro?