Kā pareizi grāmatot papildu izdevumu pārsnieguma summu, kas darbiniekam radusies darba braucienā (saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (MK noteikumi Nr.969) 42.punktu), un aprēķinātos nodokļus?