Biedrība nodarbina personu brīvprātīgā darbā, un persona, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās, veic dažādus darbus, kas ir vērsti uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu. Bezatlīdzības pakalpojumu sniegšana saistīta ar pārbraucieniem, un brīvprātīgā persona vēlas pārvietoties ar sev pieejamu automašīnu, prasot vien kompensēt degvielas izdevumus, jo atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 8.panta 3.daļai persona, kas veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu atlīdzināšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildē, ja tas noteikts biedrības vai nodibinājuma statūtos vai valdes lēmumos.