Pagājušajā gadā tika noslēgts būvprojektēšanas līgums. Projektētājs apņēmās izstrādāt un saskaņot būvvaldē tehnisko projektu par ēkas rekonstrukciju. Līguma cena tika maksāta 3 maksājumos, no kuriem 2 ir veikti kā avansa maksājumi. Kad no projektētāju puses visi darbi būs izpildīti, tiks sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts (PN akts) un rēķins par izpildītajiem darbiem, tiks veikts gala maksājums un sāksies ēkas rekonstrukcijas darbi. Pašreiz samaksātā summa atrodas pie avansa maksājumiem. Kā grāmatot šo summu pēc tam, kad būs saņemts rēķins par izpildītajiem darbiem? Vai to norakstīt kā nākamo periodu izdevumus? Vai arī šo un visas citas ar būvniecības darbiem saistītās summas uzkrāt kontā 1240 Nepabeigtā celtniecība (rekonstrukcijas darbi), bet pēc PN akta parakstīšanas par visu kopsummu palielināt ēkas vērtību?