Ministra kabineta (MK) noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.2.apakšpunktā noteikts, ka darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus (ja iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Vai auto nomas izdevumi, kas radušies komandējuma laikā, ir kompensējamie transporta izdevumi?

Izdevumu atlīdzināšanas pienākums

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 76.panta 1.daļas 1.punktu darba devējam ir pienākums atlīdzināt darbiniekam komandējuma laikā radušos izdevumus. Senāts 2009.gada 12.augusta spriedumā lietā SKC-195/2009 atzinis, ka saskaņā ar šo DL pantu darba devējam ir jāatlīdzina tikai tādi darbinieka iekšējie pārbraucieni komandējuma valstī, kas veikti darba devēja uzdevumā, darbiniekam pildot darba pienākumus.