No šī gada ir spēkā jauna kārtība reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu attiecināšanai uz saimniecisko darbību, proti, tie ir saimnieciskās darbības izdevumi, ja vien nepārsniedz 5% no iepriekšējā gada bruto darba samaksas. Līdz ar to šie izdevumi precīzi jāuzskaita un jānodala grāmatvedībā, jo par šī ierobežojuma pārsnieguma daļu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).

01.01.2018. stājoties spēkā jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam (UIN likums), mainījies UIN piemērošanas princips, paredzot, ka UIN maksā peļņas sadales un nosacītās sadales rezultātā. Nosacīti sadalītā peļņa ietver arī ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus.

Lai gan ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu princips ir nemainīgs, saskaņā ar jauno UIN piemērošanas kārtību reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi līdz noteiktam apmēram uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem. Šos izdevumus iekļauj ar saimniecisko darbību nesaistītajos izdevumos, ja to kopsumma pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas. Bruto darba samaksas aprēķinā iekļauj visas izmaksas darbiniekiem, par kurām veikti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, neiekļaujot darba devēja veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu.

Uzņēmumiem ar lielu algu fondu izdevumu apmērs var nesasniegt 5% robežu, tādējādi neveidojot UIN objektu. Līdz ar to uzņēmumiem ir būtiski precīzi klasificēt šos izdevumus, korekti nodalot tos no izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un jāiekļauj UIN bāzē pilnā apmērā (piemēram, izdevumi par izklaides pasākumiem un labumiem uzņēmuma dalībniekiem). Arī UIN likumā paredzēta prasība tos nošķirt no citiem izdevumiem.