2022.gada 1.augustā spēkā stājās grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", atbilstoši kuriem likumā veikti vairāki būtiski papildinājumi.

Nodokļa samaksas termiņa pagarinājums

Likums "Par nodokļiem un nodevām" (likums par NN) kā vispārīgais jeb nodokļu tiesību pamata normatīvais regulējums papildināts ar jaunu 24.panta 1.7 daļu, kas turpmāk dos iespēju nodokļu maksātājiem lūgt atkārtotu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu gadījumos, kad šāda lūguma pamatā būs nepārvaramas varas radīto apstākļu izraisītu seku ilgstoša un nelabvēlīga iedarbība uz nodokļu maksātāja saimniecisko darbību.