Š.g. 25.aprīlī spēkā stājas grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām (pieņemti Saeimā š.g. 22.martā), saskaņā ar kuriem likums ir papildināts ar jaunu normu - padziļinātās sadarbības programma:

7.1 pants. Padziļinātās sadarbības programma

(1) Padziļinātās sadarbības programmas mērķis ir veicināt nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas ciešāku un efektīvāku sadarbību un mazināt administratīvo slogu. Tās ietvaros notiek Padziļinātās sadarbības programmā iekļautā nodokļu maksātāja (turpmāk - programmas dalībnieks) brīvprātīga sadarbība ar valsts pārvaldes iestādi.

(2) Programmas dalībniekam ir tiesības saņemt atvieglojumus un priekšrocības, kas normatīvajos aktos noteiktas Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem.

(3) Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrs ir publisks, un to savā mājaslapā internetā publicē Finanšu ministrija.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā, pamatojoties uz Padziļinātās sadarbības programmas komisijas sniegto atzinumu, un kārtību, kādā publicē Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku reģistrā.

(5) Padziļinātās sadarbības programmas komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija. Komisijas nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.

(6) Ministru kabinets nosaka:

1) kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai;

2) kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms pieteikums dalībai Padziļinātās sadarbības programmā;

3) kritērijus programmas dalībnieka statusa atņemšanai;

4) kārtību, kādā tiek sniegts šā panta ceturtajā daļā minētais atzinums.

No minētā panta izriet Ministru kabineta (MK) pienākums izstrādāt un ieviest programmu, kuras dalībniekiem būs atviegloti nodokļu nomaksas nosacījumi. Paredzēts, ka šī norma stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā un līdz spēkā stāšanās brīdim tiks izstrādāti MK noteikumi, kas paredzēs, kādi būs šie atvieglotie nosacījumi un uz kuriem nodokļu maksātājiem tie attieksies.

Šīs normas veiksmīga piemērošana praksē ir atkarīga no diviem galvenajiem faktoriem -  atvieglojumiem, kādi tiks iekļauti noteikumos, un kritērijiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri varēs pieteikties šai programmai.

Publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki ierēdņu viedokļi, kas tiks ietverts šajos atvieglotajos noteikumos, daži no tiem ir:

  • paātrināta priekšnodokļa atmaksa,
  • atskaišu periodu pagarinājumi un retāka atskaišu iesniegšana,
  • atvieglotas muitas procedūras,
  • ātrākas Valsts ieņēmumu dienesta atbildes uz iesniegumiem u.c.

Ja Finanšu ministrija iekļaus adekvātus atvieglojumus, programma var gūt popularitāti, taču ir svarīgs arī otrs faktors: kritēriji dalībai programmā.

Ir skaidrs, ka programmai nevarēs pietiekties komersanti, pret kuriem sākts maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kā arī tie, pret kuru amatpersonām uzsākti kriminālprocesi vai kuri sodīti par pārkāpumiem nodokļu jomā administratīvā procesa vai kriminālprocesa ietvaros.

Bažīgu dara fakts, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, programmai varēs pieteikties tikai lielie nodokļu maksātāji. Kā piemērus var minēt šādus kritērijus:

  • neto apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 3 miljonus latu,
  • budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz 500 000 latu,
  • vidējais darbinieku skaits pēdējos 6 mēnešos ir vismaz 25.

Tādejādi varam secināt, ka baltā saraksta mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus lielajiem komersantiem. Taču programmu pievilcīgu darīs iespēja arī maziem un vidējiem uzņēmumiem pieteikties šādam atbalstam, ja MK noteikumu projektā tas tiks ietverts.

Ņemot vērā to, ka MK noteikumu projekti ir izstrādes stadijā, par detalizētiem programmas dalības nosacījumiem un atvieglojumiem būs iespējams runāt pēc projektu publiskošanas.