Jau pagājušas vairāk kā 90 dienas kopš spēkā ir likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 8.panta 2.7 daļa, kas attiecībā uz avansiem, kuri izsniegti pēc 2012.gada 31.decembra, nosaka, ka izsniegto skaidrās vai bezskaidrās naudas avansu var pielīdzināt ienākumam no algotā darba, ja par to vai tā daļu nav veikts norēķins 90 dienu laikā pēc komandējuma beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas dienas. Savukārt, par avansiem, kuri izsniegti līdz 2012.gada 31.decembrim, jānorēķinās līdz 2013.gada 30.jūnijam, jo no 2013.gada 1.jūlija arī tie tiks pielīdzināti ienākumam no algotā darba, no kura jāmaksā 24% IIN. Un, kā jau no algas ienākuma, maksājamas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).