Man pieder individuālais uzņēmums (IU), kurā strādāju es un mana sieva. Abi esam invalīdi un izmantojam iespēju 3 gadu laikā pārrēķināt pensijas, tādēļ lielākā daļa IU ieņēmumu tiek tērēti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksai. Algas tiek izmaksātas daļēji.

Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta 9.daļā noteikts: ja tiek nokavēta algotā darba ienākumu izmaksa, darba devēja pienākums ir veikt obligātās iemaksas par aprēķinātajiem darba ienākumiem termiņā, kādā tās būtu jāveic, ja darba ienākumi būtu izmaksāti savlaicīgi.

Vai IIN pārskata mēnesī jāietur un jāieskaita valsts budžetā par visu aprēķināto algu vai tikai par darbiniekam faktiski izmaksāto daļu? IIN starpība budžetā tiks ieskaitīta vēlāk, kad darbiniekam tiks izmaksāta   pārskata mēnesī aizturētā daļa (lai gan darba attiecības ar šo darbinieku vairs nepastāvēs).

Kas šajā gadījumā jānorāda paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām par gadu?