Darba likuma 84.panta 1.daļas 3.punktā noteikts, ka darba devējam ir pienākums pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās maksāt darbiniekam atbilstošu ikmēneša atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu. Vai no šīs atlīdzības jāietur tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) vai arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI)?