Ministru kabineta noteikumu Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 43. punktā noteikts, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 1. daļas 16. punkta izpratnē kompensācijas izmaksas ir arī summas, ko darba devējs darbiniekam izmaksā sakarā ar darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa, kas atbilstoši darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām, nolietošanos un kas noteikta 0,04 eiro apmērā par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 eiro mēnesī.

Vai ar "darbiniekam piederošu personisko transportlīdzekli" domāts gadījums, kad darba līgumā darba ņēmēja vārds un uzvārds pilnībā sakrīt ar transportlīdzekļa tehniskajā pasē norādīto, un tikai šādā gadījumā ir iespējama kompensācijas izmaksa? Vai tomēr šī likuma norma jāsaprot plašāk? Piemēram, ģimenē ir viens transportlīdzeklis, ko izmanto gan vīrs, gan sieva darba vajadzībām, – vai šādā gadījumā nav iespējams saņemt kompensāciju un tikai, pārreģistrējot transportlīdzekli no vienu laulātā uz otru, iespējams saņemt to? Vai darba devējam ir tiesības prasīt tehniskās pases kopiju?