Likumā ″Par pievienotās vērtības nodokli″ (likums), kas bija spēkā līdz 2009. gada nogalei nodokļa maksātājiem (Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā reģistrētām personām) bija dotas zināmas izvēles tiesības attiecībā uz taksācijas periodu noteikšanu. Proti, likums noteica, ka taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis, savukārt, ja pirmstaksācijas gadā apliekamās personas veikto apliekamo darījumu vērtība nepārsniedz 10 000 latu, tad pēc apliekamās personas iesnieguma taksācijas periods var būt arī trīs vai seši mēneši.