Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 42.pantā noteikts, ka samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi piemēro

  • iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotai mācību literatūras un oriģinālliteratūras piegādei, izņemot minētās literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai to lejupielādējot;
  • tādu iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu avīžu, žurnālu, biļetenu un citu periodisko izdevumu piegādei, kuri iznāk ne retāk kā reizi 3 mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplāru, kā arī to abonentmaksai.

Kāda PVN likme ir piemērojama atsevišķiem minēto izdevumu ražošanas procesiem, piemēram, drukāšanai, maketēšanai, korektūrai u.c., ja kāds no tiem tiek uzticēts apakšuzņēmējam? Piemēram, Lielbritānijas normatīvajos aktos ir noteikts, ka jebkuri ražošanas procesi, kas ietilpst grāmatu vai periodikas izdošanā, tiek aplikti ar PVN 0% likmi neatkarīgi no tā, vai tie ir uzskaitīti vienā vai atsevišķos PVN rēķinos. Pie tam tiesības piemērot samazināto likmi ir ne tikai grāmatu vai periodikas piegādātājam, bet arī apakšuzņēmējam, kas veicis kādu no ražošanas procesiem. Proti, atsevišķo procesu PVN likme ir atkarīga no gala preces PVN likmes.