2017.gada septembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis uzziņu par jautājumu, vai konkrētā gadījumā biedru naudas ir uzskatāmas par pakalpojumu, kam jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN), vai arī par biedru naudām, kam nodokli nepiemēro, jo tās nav uzskatāmas par atlīdzību par pakalpojumu vai preču piegādi.

Iesniedzēja situācijas apraksts

Iesniedzēja ir bezpeļņas organizācija (biedrība), kuras mērķis ir veicināt eksportspējīgu uzņēmumu izaugsmi un nodrošināt efektīvu uzņēmējdarbības vidi, radot iespējas pilnvērtīgai un savstarpēji izdevīgai sadarbībai starp komersantiem, izglītības un pētniecības iestādēm un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām.

Mērķu un uzdevumu straujākai izpildei biedrība realizē Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1.pasākuma "Klasteru programma" projektu un ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Līguma ietvaros biedrības biedriem (maziem un vidējiem komersantiem, kas uzņemti kā biedri konkrētajā biedrībā) ir iespēja saņemt valsts atbalstu jeb de minimis 80% apmērā tādu aktivitāšu finansēšanai kā tirgus izpēte un priekšizpēte, ražošanas uzlabošanas metožu ieviešana, kopīgu produktu vai pakalpojumu izveide, specifiskas darbinieku apmācības, kvalifikācijas celšana, pieredzes apmaiņas braucieni un līdzvērtīgas aktivitātes komersantu apgrozījuma, eksporta un citu rādītāju veicināšanai.