Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķins pašnodarbinātajiem 2021. gadā piedzīvoja vairākas pārmaiņas – mainījās iemaksu aprēķināšanas kārtība lauksaimniekiem, palielinājās likme pensiju apdrošināšanai –, turklāt bija jāsaprot, kā, vai un cik lielā mērā pašnodarbinātos skars minimālās sociālās iemaksas.

Izmaiņas minimālo iemaksu aprēķinā

Decembra nogalē likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA) tika veikti kārtējie grozījumi, kas atkal skar pašnodarbinātos.

Pašnodarbinātie jau vairākus gadus no saimnieciskās darbības ienākuma vismaz minimālās algas apmērā maksāja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pēc pamatlikmes, kā arī no faktiskā ienākuma un ienākuma, no kura samaksāta pamatlikme, starpības – iemaksas pensiju apdrošināšanai (līdz 2021. gada 30. jūnijam 5% apmērā, bet kopš 2021. gada 1. jūlija – 10% apmērā).

Līdz 2021. gada 30. jūnijam bija spēkā likuma par VSA norma, kas noteica: no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā aprēķina un maksā no gada ienākuma. Protams, praksē šī norma reizēm radīja problēmas, jo ne vienmēr pašnodarbinātajam ir tikai lauksaimniecības ienākumi, – tādā gadījumā no citu saimnieciskās darbības veidu ienākumiem iemaksas pensiju apdrošināšanai bija jārēķina mēneša griezumā. Bet kopumā risinājums, ka ienākumu pensiju apdrošināšanai drīkstēja rēķināt no gada kopējā ienākuma, lauksaimniekiem bija ļoti piemērots, jo vairākām lauksaimniecības nozarēm attiecībā uz ieņēmumiem ir ļoti izteikta sezonalitāte, piemēram, ieņēmumi vienu mēnesi gadā, bet izdevumi sadalīti visa gada griezumā.

Jaunākie grozījumi likumā par VSA nosaka: pašnodarbinātie no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma obligātās iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai par gadu aprēķina no gada brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objektu kopsummas un gada faktisko ienākumu starpības. Jāteic, likuma formulējums nav pārāk veiksmīgs, jo loģiskāk būtu bijis rakstīt, ka 10% maksā no faktisko ienākumu un brīvi izraudzīto iemaksu objektu kopsummas. skaidrs ir tas, ka ienākums, no kura jāmaksā 10%, rodas tikai tad, ja faktiskais ienākums (peļņa) ir lielāks nekā summa, no kuras gada laikā aprēķinātas pašnodarbinātā VSAOI.