Uzziņā, ko Valsts ieņēmumu dienests ir izsniedzis 11.02.2016., ir sniegta atbilde uz jautājumu, vai komersants atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 93.pantam var atskaitīt priekšnodokli par iegādāto mazvērtīgo inventāru, kas ir iegādāts, pirms komersants ir kļuvis par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju, bet uz komersanta reģistrācijas brīdi pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā tiek joprojām izmantots ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Iesniegumā par uzziņu komersants ir norādījis, ka atbilstoši komersanta grāmatvedības uzskaites metodikai mazvērtīgā inventāra vērtība tiek norakstīta izdevumos brīdī, kad tas tiek nodots komersanta darbinieku lietošanā (tas tiek inventarizēts un uzskaitīts skaitliski), bet tā vērtība tiek uzskaitīta grāmatvedībā ārpusbilances kontos. Mazvērtīgais inventārs komersanta grāmatvedības uzskaitē ir materiālie aktīvi, kurus komersants tur, lai izmantotu preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai vai administratīvām vajadzībām, un kurus tas plāno izmantot mazāk nekā 1 gadu, kuri nav iegādāti pārdošanai un kuru sākotnējā uzskaites vērtība ir mazāka par 350 EUR.