Tiem nodokļu maksātājiem, kuri ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā un kuru pārrobežu grupas uzņēmuma darbības rezultātā ir radušies zaudējumi saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 14.1 pantu, ir tiesības savu ar nodokli apliekamo ienākumu samazināt par šo pārrobežu uzņēmumu zaudējumiem, ja šis pārrobežu uzņēmums tiek reorganizēts vai likvidēts, vai šīs otras valsts tiesību akti neparedz šādu zaudējumu pārnešanu uz turpmākajiem taksācijas periodiem vai to segšanu uzņēmumu grupā. Tomēr praksē nodokļu administrācija nepamatoti liedz nodokļu maksātājiem piemērot minētās likuma par UIN 14.1 panta normas. Tādēļ publikācijā tiks norādīts uz potenciālām problēmām, ar kādām nodokļu maksātājam ir jārēķinās, ja tas vēlas izmantot uzņēmumu grupas ārvalsts uzņēmuma radītos zaudējumus, un iespējām izvairīties no tām.