Uzņēmumiem, kā zināms, ir iespēja saņemt ienākuma nodokļa atlaidi par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un valsts iestādēm. Tomēr, kā jau allaž dzīvē, situācijas ne vienmēr ir viennozīmīgas.

11.12.2015. Augstākā tiesa (AT) izskatīja lietu, kurā tā vērtēja, ko var uzskatīt par atlīdzību, kas saņemta par ziedojumu (AT 11.12.2015. spriedums lietā SKA–119/2015).

Kā zināms, likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) paredz tiesības samazināt apliekamo ienākumu par 85% no summām, kas izmaksātas kā ziedojumi atbilstoši likuma par UIN noteikumiem. Viens no šādiem noteikumiem paredz, ka nodokļu atlaide pienākas tikai, ja ziedojuma devējs nesaņem nekādu atlīdzību par sniegto ziedojumu. Proti, ziedojuma saņēmējs neveic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam vai ar ziedotāju saistītām juridiskām vai fiziskām personām, vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.