Ir situācijas, kad Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzskata valdes locekļus par darba ņēmējiem uzņēmumos, savukārt uzņēmēji skaidro VID, ka valdes locekļi pilda valdes locekļiem piešķirtās funkcijas un nav pamata aprēķināt algas nodokļus par domājamajām (precīzāk - VID izdomātajām) algām. Apskatām, kā atšķirt, vai valdes loceklis pilda darba pienākumus, kam paredzēta atlīdzība, vai tomēr funkcijas, kas neparedz atalgojuma saņemšanu.

Strīda nav tajos gadījumos, kad valdes loceklis noslēdzis darba līgumu ar savu pārstāvēto uzņēmumu un saņem darba algu par veicamo darbu. Arī situācija, kad valde atlīdzību nesaņem, ir ierasta prakse.

Vai valdes loceklis ir darba ņēmējs?

VID vairākkārt izvirzījis apgalvojumu, ka valdes loceklis ir darba ņēmējs, ja pilda funkcijas, kas parasti atbilst algota darbinieka veiktajiem uzdevumiem. Strīdi par šo jautājumi ir risināti vairākās tiesvedībās, kuras tālāk apskatām.

Ja likums nosaka valdes atbildību

Senāta 2013.gada 11.septembra spriedumā lietā SKA-832/2013 tika vērtēts gadījums, kad VID konstatēja, ka sabiedrības valdes locekļi kārtojuši tās grāmatvedību, bet par to nav aprēķināta darba samaksa. VID noteica darba samaksu un uzlika pienākumu sabiedrībai nomaksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), soda naudu un nokavējuma naudu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) soda naudu. Šajā spriedumā Senāts spriedis par labu nodokļu maksātājam.

Senāts arī skaidrojis Komerclikuma (KL) piemērošanu konkrētajā gadījumā – KL 221.panta 1.daļa nosaka, ka valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Tātad valdes loceklim ir pienākums vadīt sabiedrību, rūpēties par tās grāmatvedības kārtošanu. Šajā situācijā jāņem vērā arī tas, ka Grāmatvedības likums (agrāk likums “Par grāmatvedību”) tieši nosaka, ka par grāmatvedības kārtošanu uzņēmumā, grāmatvedības dokumentu saglabāšanu un to pieejamību revīzijai un nodokļu pārbaudēm atbildīgs ir uzņēmuma vadītājs.

Senāts norādīja, ka likumi neaizliedz pašam valdes loceklim uzņemties kārtot grāmatvedību – ar vai bez samaksas noteikšanas par to. Vienlaicīga grāmatveža un valdes locekļa pienākumu izpilde  nenodibina atsevišķas darba tiesiskās attiecības: nepieciešams konstatēt darba tiesisko attiecību pastāvēšanai noteicošos elementus. Tiesa secināja, ka konkrētajā lietā tādu nav.

Tātad valdes loceklis, īstenojot sev likumā noteiktos pienākumus un atbildību, var nenoteikt par šo pienākumu izpildi atalgojumu.