Vasaras periodā Eiropas Savienības Tiesa ir izskatījusi vairākas lietas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu. Aplūkosim dažus spriedumus saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem un vienu – ar preču piegādēm, kuru atziņas varētu būt noderīgas arī Latvijas nodokļu maksātājiem.

Par tiesībām uz priekšnodokli

Eiropas Savienības Tiesa (EST) 2022.gada 7.jūlija spriedumā lietā C-194/21 skatīja jautājumu, vai nodokļa maksātājam ir tiesības uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitījumiem, ja tas nav izmantojis atskaitīšanas tiesības pirms valsts noteiktā noilguma termiņa beigām. Lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu EST iesniedza Nīderlandes Augstākā tiesa saistībā ar tiesvedību starp Nīderlandes valsts sekretāru finanšu lietās un komercsabiedrību "X" par neatskaitītā priekšnodokļa koriģēšanu saistībā ar apbūves gabalu iegādi.