2018.gada oktobrī ir publicēts Eiropas Savienības Tiesas nolēmums lietā Nr.C-249/17 par holdinga sabiedrības tiesībās uz pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli, sniedzot konsultāciju pakalpojumu darījumā, kas ar konkurences tiesību ievērošanu saistītu apsvērumu dēļ netika pilnībā veikts.