Valsts ieņēmumu dienesta veikto nodokļu pārbaužu ietvaros nereti tiek pārbaudīta darījumu ar saistītajiem uzņēmumiem atbilstība tirgus vērtībai. Praksē lielākās domstarpības vairākās lietās ir saistītas ar transfertcenu metodes izvēli un metožu piemērošanas kārtību.

Nesen pieņemtajā Augstākās Tiesas (AT) Administratīvo lietu departamenta 26.02.2016. spriedumā lietā Nr.SKA-284/2016 tiesa ir sniegusi savu vērtējumu par vairākām problēmām, kuras iepriekš ir analizētas arī citās lietās.

Kas ir svarīgākās problēmas, kuras saistītas ar metožu piemērošanu, interpretējot Latvijas normatīvos aktus un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas Transfertcenu vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām (ESAO vadlīnijas), un kā tās vērtē tiesa?