Grāmatvedības standarti nosaka, ka atkarībā no aktīva veida ik gadu vai katrā finanšu pārskata sagatavošanas datumā, kad ir norādījumi par iespējamo aktīva vērtības samazināšanos, ir jāveic aktīva vērtības samazināšanās pārbaude. Galvenais vērtības samazināšanās pārbaudes mērķis ir pārliecināties, ka grāmatvedības uzskaitē norādītā aktīva vērtība nav augstāka par šī aktīva patieso vērtību mīnus pārdošanas izmaksas (pārdošanas vērtība) vai šī aktīva lietošanas vērtību.