Uzņēmumiem jāievieš jaunas iekšējās kontroles procedūras sankciju jomā. Šāda procedūra gan var jau būt integrēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas (NILLTFN) iekšējās kontroles sistēmā, tad kontroles elementi jāpiemēro sankciju riska kontrolei. Šobrīd vien retiem subjektiem (tostarp bankām) ir izstrādāta sankciju riska kontroles procedūra un atsevišķs riska izvērtējums, kas vērsts uz sankciju riska novērtēšanu. Lielākoties subjekti aprobežojušies ar klientu skrīningu pret starptautisko sankciju sarakstiem, kas ir nozīmīgs, tomēr ne vienīgais elements, no kā sastāv sankciju iekšējā riska kontroles sistēma.