Sarežģītākais posms pašizmaksas aprēķināšanā ir kapitālieguldījumu norakstīšanas novērtēšana. Lai gan grāmatvedības standartos nolietojums ir pamatlīdzekļu vērtības sistemātisks samazinājums, realitātē vienotu vērtības samazināšanās sistēmu saskatīt ir grūti. Taču šoreiz vēlos vērst uzmanību uz citu pašizmaksu ietekmējošu faktoru – tiešo un pastāvīgo izmaksu lielumu atkarībā no kapitālieguldījumu dzīves posma.

Šoreiz par kapitālieguldījumiem kā par pamatlīdzekļiem, taču šie paši apsvērumi ir attiecināmi (ar dažiem izņēmumiem) arī uz visiem citiem ilgtermiņa kapitālieguldījumu veidiem (nemateriālajiem, investīcijām krājumos, personāla pārkvalificēšanā u.tml.).

Pirmajos gados pēc kapitālieguldījumiem pamatlīdzekļu remonta vajadzības ir minimālas, tāpēc strauji samazinās kārtējās apkopes izmaksas. Vēlāk ekspluatācija, laika apstākļi un citi faktori izraisa atsevišķu pamatlīdzekļu elementu kvalitātes pazemināšanos, tāpēc palielinās ieguldījumu nepieciešamība bojājumu novēršanai, kā arī remonta un rekonstrukcijas izmaksas. Tādējādi kārtējās apkopes izmaksas katru gadu atšķiras (to aptuvenā atšķirība norādīta attēlā). Ja pamatlīdzekļu uzņēmumā ir daudz, to uzturēšanas izmaksas var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātu.