Piesardzības princips ir viens no grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem. Šajā rakstā skaidrosim piesardzības principa jēgu un nozīmi dažādu finanšu pārskatu posteņu atzīšanā un novērtēšanā.

Piesardzības princips nosaka rīcību situācijās, kad, sagatavojot finanšu pārskatus, sastopamies ar nenoteiktību, ko rada notikumi un apstākļi, kuru iznākums gada pārskatu sagatavošanas laikā nav skaidri zināms. Nenoteiktība ir neizbēgama, it sevišķi šābrīža ekonomiskajā un politiskajā situācijā, kad notikumi attīstās ļoti strauji. Tomēr ar nenoteiktību gada pārskata sagatavošanā sastopamies vienmēr: pamatlīdzekļu faktiskais lietošanas laiks var izrādīties garāks vai īsāks nekā grāmatvedības politikā noteiktais; faktiskās uzņēmuma izmaksas garantijas remontiem var atšķirties no izveidotajiem uzkrājumiem; debitori var nenorēķināties par saviem parādiem; pat atvaļinājuma izmaksas laikā, kad darbinieki dosies pelnītajā atpūtā, precīzi nesakritīs ar izveidotajām saistībām gada beigās. Saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) "Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes" 38.punktu aplēses piesardzības principu nenoteiktības apstākļos jāveic ar zināmu piesardzību – tā, lai aktīvi vai ienākumi netiktu novērtēti pārāk augstu un saistības vai izdevumi netiktu novērtēti pārāk zemu.