Sabiedrība “A” tiek sadalīta pa darbības veidiem un pievienota divām iegūstošajām sabiedrībām “B” un “C”. Visas trīs sabiedrības ir vienas pašvaldības 100% kapitālsabiedrības. Ir sagatavots dalībnieka lēmums par reorganizāciju, parakstīts reorganizācijas līgums, informēti kreditori un 2022.gada 8.decembrī publicēts paziņojums kreditoriem “Latvijas Vēstnesī”. Sabiedrības “A” sniegtie pakalpojumi pilnībā tiek pārņemti ar 2023.gada 1.februāri, tāpēc uz 1.februāri tiks sagatavots mantas pieņemšanas-nodošanas akts, lai pamatlīdzekļus un inventāru, kas nepieciešams turpmākai pakalpojumu sniegšanai, varētu nodot iegūstošajām sabiedrībām.

  • Vai veiktās darbības pakalpojumu pārņemšanai un mantas nodošanai ir bijušas pareizas?
  • Kā jāsagatavo sabiedrības “A” slēguma bilance, ja sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas?
  • Kā tiek nodoti debitoru un kreditoru parādi? Līdzīgi kā pamatlīdzekļi un inventārs – ar pieņemšanas-nodošanas aktu?
  • Kā iegūstošajai sabiedrībai “B” tiek nodoti nākamo periodu ieņēmumi (piemēram, Eiropas Savienības (ES) fondu projekti)?
  • Kas notiek ar sabiedrības “A” zaudējumiem, un vai tie sadalīšanas gadījumā tiek norakstīti, vai tos pārņem iegūstošās sabiedrības?

Jāmin, ka reorganizācijas līgumā ir noteikts, ka līdz pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (UR) pievienojamā sabiedrība sagatavo slēguma finanšu pārskatu par stāvokli uz 2023.gada 31.martu. Slēguma finanšu pārskats tiek iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un iegūstošajām sabiedrībām. Un sabiedrības “A” pamatkapitāls tiek sadalīts starp iegūstošajām sabiedrībām (mantu ir novērtējis sertificēts vērtētājs un atzinis, ka manta ir pietiekama, lai sadalītu pamatkapitālu).