Ņemot vērā, ka reklāma ir viens no komercprakses veidiem, prasības, kas attiecas uz patērētājiem adresētu reklāmu ir noteiktas Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā (NKAL). Vienlaikus arī Reklāmas likums (RL) satur noteikumus, kas attiecas gan uz maldinošu, gan salīdzinošu reklāmu. Šāds tiesiskais regulējums praksē radīja neskaidrības attiecībā uz piemērojamo likumu un tiesību normām. 13.02.2014. RL ir pieņemti grozījumi, kas stājas spēkā 20.03.2014., turpinājumā aplūkosim būtiskākos no tiem.