Šā gada 1. jūlijā spēkā stāsies grozījumi Komerclikumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas līdzšinējā regulējumā.

Notariāli apliecināti paraksti uz pieteikumiem un to pielikumiem

No jauna ir noteikti vairāki gadījumi, kad parakstu apliecināšana ar zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra piesaistīšanu, vai dokumenta parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu ir obligāta. Turpmāk notariāli apliecināts personas paraksts būs nepieciešams uz pieteikuma par:

 • komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
 • personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām;
 • prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
 • personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
 • kā arī visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas būs paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.

Tāpat notariāli apliecināts personas paraksts nepieciešams šādiem pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:

 • SIA dalībnieku sapulces vai padomes sēdes protokola vai tā izraksta, ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • AS akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • SIA dalībnieku reģistra nodalījuma;
 • personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli;
 • personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
 • visiem AS padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts AS statūtos.
 • visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.

Vēl līdz 2013.gada 30.jūnijam (ieskaitot) iepriekš uzskaitītie dokumenti var tikt iesniegti Uzņēmumu reģistram līdzšinējā formā.

Izmaiņas dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolu (lēmumu) parakstīšanā, noformēšanā

SIA dalībnieku sapulces protokola un lēmuma parakstīšanai ir izvirzīta papildu prasība, turpmāk protokols būs jāparaksta ne tikai sapulces vadītājam un protokolētājam, bet arī vismaz vienam sapulces ievēlētam dalībniekam, kas būs protokola pareizības apliecinātājs, savukārt lēmums, ja tas iesniedzams Uzņēmumu reģistram, būs jāparaksta ne tikai sapulces vadītājam, bet arī vismaz vienam dalībniekam, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju.

AS akcionāru sapulces protokola parakstīšanai ir samazināts minimālais akcionāru skaits, kas apliecina protokola pareizību. AS akcionāru sapulces protokolu bez akcionāru sapulces vadītāja un sekretāra turpmāk vajadzēs parakstīt vismaz vienam sapulces ievēlētam akcionāram.

Protokolu vai lēmumu atvasinājumu pareizība būs jāapliecina tām pašām personām, kuras būs parakstījušas attiecīgā dokumenta oriģinālu.

Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka dalībnieku (akcionāru) sapulces norisi apliecina zvērināts notārs. Tādā gadījumā komercreģistra iestādei būs jāiesniedz notariālā akta grāmatas izraksts no kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai lēmuma.

SIA daļu numerācija

Turpmāk katrai SIA daļai tiks piešķirts individuāls, nemainīgs kārtas numurs. Kārtas numurs tiks piešķirts daļu izlaišanas secībā, un tas būs norādāms SIA dalībnieku reģistrā.

Jauna SIA dalībnieku reģistra forma

Turpmāk dalībnieku reģistru veidos atsevišķi dokumenti – nodalījumi, kas sastāvēs no vienā reizē ierakstīto ziņu kopuma, kas atspoguļo aktuālo dalībnieku sastāvu. Ieraksti dalībnieku reģistrā būs veicami hronoloģiskā secībā, katru jaunu nodalījumu pievienojot dalībnieku reģistra iepriekšējiem nodalījumiem, tādējādi dodot iespēju viegli izsekot visām reģistrā veiktajām izmaiņām.

Līdz 2013.gada 30.jūnijam komercreģistrā reģistrētām SIA jāsastāda un ne vēlāk kā 2015.gada 30.jūnijā jāiesniedz Uzņēmumu reģistram aktuālais sabiedrības dalībnieku reģistrs atbilstoši jaunajām prasībām.

Jaunas formas prasības daļu atsavināšanai

Ir noteiktas jaunas formas prasības daļu atsavināšanas, tajā skaitā nodošanas, darījumiem. Turpmāk šādu darījumu varēs slēgt tikai rakstveidā. Daļu atsavināšanas gadījumā ieraksts dalībnieku reģistra nodalījumā ar savu parakstu būs jāapliecina gan daļas atsavinātājam, gan ieguvējam, turklāt abu parakstus apliecinot notariāli. Lai daļas atsavināšanas gadījumā tiktu veikts ieraksts dalībnieku reģistrā, daļas ieguvējam un atsavinātājam būs jāiesniedz kopīgs paziņojums, ar kuru tiks apliecināta daļas nodošana, vai darījuma akta oriģināls vai notariāli apliecināta kopija.

Valdei būs jāizdara ieraksts dalībnieku reģistrā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par izmaiņām dalībnieku reģistrā ierakstāmajās ziņās saņemšanas. Par izmaiņām dalībnieku reģistrā valdei Uzņēmumu reģistram jāiesniedz pieteikums un pēdējais dalībnieku reģistra nodalījums trīs darba dienu laikā pēc jaunā nodalījuma parakstīšanas.

Valdes loceklis būs atbildīgs par dalībniekam, daļas atsavinātājam vai daļas ieguvējam nodarītajiem zaudējumiem, kas būs radušies, pārkāpjot dalībnieku reģistra vešanas noteikumus.

Noteiktas likumiskās izpirkuma tiesības

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš turpmāk būs viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem (agrāk tas bija viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par pārdošanu iesniegts valdei). Dalībnieks atbilstoši Civillikuma kārtībai varēs īstenot arī izpirkuma tiesības, ja tam nebūs bijusi iespēja izlietot pirmpirkuma tiesības pārdevēja vai daļas ieguvēja vainas dēļ. Izpirkuma tiesības būs iespēja izlietot viena mēneša laikā no dienas, kad izpirkumtiesīgais dalībnieks būs uzzinājis par pirmpirkuma tiesību neievērošanu, taču ne vēlāk kā viena gada laikā no dienas, kad sabiedrības reģistrācijas lietai būs bijis pievienots dalībnieku reģistra nodalījums, kurā daļu ieguvējs ierakstīts kā dalībnieks.

Noteikumi par izpirkuma tiesībām būs piemērojami, ja SIA pamatkapitāla daļas atsavināšanas, tai skaitā nodošanas, darījums būs noslēgts pēc 2013.gada 30.jūnija.