Kā zināms, 25.maijā Latvijā un visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs sāks piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula). Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, jaunās Regulas mērķis ir nostiprināt un modernizēt jau šobrīd piemērojamos personas datu apstrādes principus, lai palīdzētu uzņēmējiem veiksmīgāk un stratēģiski labāk pielāgoties pašreizējai biznesa videi, kurā personas datu apstrāde ir būtiska ikdienas sastāvdaļa.