Ja komersantu un citu saimnieciskās darbības veicēju savstarpējos darījumos saskatāma uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pāreja, Darba likums attiecībā uz darbiniekiem uzņēmuma pārejas brīdī paredz noteiktu seku iestāšanos. Darbinieku tiesības šādos gadījumos aizsargā to sasaistīšana ar nododamo uzņēmumu. Uzskatāms, ka līdz ar uzņēmuma nodošanu uzņēmuma ieguvējam automātiski pāriet uzņēmuma nodevēja darbinieki un uzņēmuma nodevēja tiesības un pienākumi pret šiem darbiniekiem, kas izriet no uzņēmuma pārejas brīdī spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām. Pie tam, šādas sekas iestājas neatkarīgi no tā, vai uzņēmuma ieguvējs ir bijis informēts par tiesībām un pienākumiem pret darbiniekiem, kuri tam pārgājuši, vai nē.