Cesijas pamatjautājumu vispārīgais regulējums saimnieciskās darbības veicējiem varētu būt pietiekami labi zināms, tāpēc šoreiz vēršam uzmanību uz atsevišķiem aspektiem jeb juridiskajām niansēm, kuru nezināšana vai pietiekama neievērošana varētu radīt nelabvēlīgas sekas.

Ikdienas darījumu pasaulē ar jēdzienu "cesija" tiek saprasta prasījuma tiesību nodošana/atdošana no vienas personas citai, un tas arī kopumā atbilst šā jēdziena juridiskajai izpratnei. Proti, Civillikumā (CL), aprakstot cesijas darījuma sekas, norādīts, ka

cesionārs var no cesijas brīža darboties ar kreditora tiesībām un uz šā pamata rīkoties ar prasījumu, cedēt to savukārt citam un izlietot to pret parādnieku