Latvijā tika dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "X", un tās dibināšanas lēmumā ir ietverts punkts – "Dibinot SIA "X", dibinātāja kā mantisko ažio vienlaikus sabiedrībai nodod Vācijas Vīsbādenes rajona tiesas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru HRB 123 reģistrētās sabiedrības "ABC" (SIA, kas dibināta saskaņā ar Vācijas likumu) visas kapitāla daļas. Mantiskā ažio ieguldījuma vērtība ir iegrāmatojama kā kapitāla rezerves. Nododot sabiedrības "ABC" kapitāla daļas sabiedrībai "X", tiek ņemti vērā Vācijas Uzņēmumu pārcelšanas nodokļa likuma (Umwandlungssteuergesetz) 21. paragrāfa, kā arī direktīvas 2009/133/EK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu noteikumi." Vai šajā situācijā rodas nodokļu riski un kā to pareizi iegrāmatot?