Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr.775) 297.punktam, sagatavojot starpposma finanšu pārskata bilanci, katram postenim norāda atlikuma summu starpperioda beigās un salīdzinājumam - iepriekšējā pārskata gada beigās.

Sagatavojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu (PZA), naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, pārskatā norāda:

  • informāciju par laikposmu no pārskata gada sākuma līdz starpperioda beigām,
  • salīdzinājumam - informāciju par iepriekšējā pārskata gada attiecīgo periodu, par kuru sagatavota iesniedzamā informācija.

Tādā gadījumā salīdzinošajos rādītājos PZA norādītā neto peļņa vai zaudējumi neatbildīs bilancē norādītajiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskats nebūs salīdzināms ar bilanci. Arī naudas plūsmas pārskats nebūs salīdzināms - naudas atlikumi tajā būs norādīti iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda, par kuru sagatavota iesniedzamā informācija, beigās. Bilancē nauda būs pārskata gada beigās, tāpēc visa naudas plūsma neatbildīs bilancei.

Tāpat MK noteikumu Nr.775 277.punktā noteikts, ka likvidācijas sākuma finanšu pārskats sastāv tikai no bilances un PZA. Bet 287. un 288.punktā norādīts, ka informāciju par to, ka finanšu pārskats nav sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu, var sniegt likvidācijas sākuma finanšu pārskata pielikumā. Taču šim pārskatam jau nav pielikuma! Kur tad informāciju norāda?