Veicot uzņēmuma reorganizāciju, nepieciešams veikt arī vairākas darbības, kas saistītas ar uzņēmuma darbiniekiem. Ir jāatrisina jautājums, kuri darbinieki tiks atlaisti, kuri paliks strādāt jaunajā uzņēmumā, tāpat arī jāparūpējas par gala norēķiniem, atskaišu iesniegšanu un citiem jautājumiem.

Uzņēmuma pāreja

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 117.panta 1.daļu uzņēmuma pāreja DL izpratnē ir uzņēmuma vai tā patstāvīgas, identificējamas daļas (saimnieciskas vienības) nodošana citai personai uz līguma, administratīvā vai normatīvā akta, tiesas sprieduma vai kāda cita pamata, kas radies starp pusēm ārpus to līgumiskajām saistībām, kā arī komercsabiedrību apvienošana, sadalīšana vai pārveidošana.

Ievērojot DL 118.panta 1.daļu, uzņēmuma nodevēja tiesības un pienākumi, kas izriet no uzņēmuma pārejas brīdī spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet uzņēmuma ieguvējam.